Kuzey Akademi Dershanesi

KPSS A Grubu Alan Bilgisi

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 2018-KPSS ÖN LİSANS KILAVUZU, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik” ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir.

1.2 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel
ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet
sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan
meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

1.3 Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni
Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.4 2018-KPSS Ön Lisans, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim)
mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu
kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.

1.5 Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2016 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2018 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.

1.6 Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

KAYNAKLAR